Tagged: Tasarım

Tescilsiz Buluşlara İlişkin Ersey Makine Kararı

Tescilsiz Buluşlara İlişkin Ersey Makine Kararı: Dava konusu buluşun Türkiye’de 551 sayılı KHK gereğince davacı adına tescilli olmadığı, ABD’de tescilli patentlerin ülkesellik ilkesi gereği Türkiye’de korunmayacağı yönündeki ihtisas mahkemesi kararı hatalıdır. PatKHK’nın 1. maddesine göre, anılan KHK’nın amaç ve kapsamı;...

Tasarım Hükümsüzlük Davalarında Tanık Deliline Dayanılabileceğine İlişkin Apeks Tekstil Kararı

Tasarım Hükümsüzlük Davalarında Tanık Deliline Dayanılabileceğine İlişkin Apeks Tekstil Kararı: bir tasarımın yeni olup olmadığı konusundaki bir uyuşmazlıkta, tarafların iddia veya savunmalarının tanık deliline dayanılarak ispatının da mümkün olup, davacının tanık dinletme talebinin yazılı dilekçe ile reddi doğru değildir. 11. HD,...

Tasarımlarda Kötü Niyete İlişkin Adopen Kararı

Tasarımlarda Kötü Niyete İlişkin Adopen Kararı: Davaya konu olayda mahkemece, hükümsüzlük kararının uygulanan ihtiyati tedbirden sonra verildiği ve davalının tescilli tasarımdan doğan haklarını kullanarak davacıya karşı hukuki girişimlerde bulunmak şeklinde gerçekleşen eylemlerinin ağır kusur olarak nitelendirilmeyeceği gerekçesiyle tazminat davasının reddine...

Görünmeyen Tasarımlara İlişkin Profil Tasarım Kararı

Görünmeyen Tasarımlara İlişkin Profil Tasarım Kararı: 554 EndTasKHK’nın 3/a maddesindeki tanım uyarınca tasarımın bir ürünün “görünümü” olduğu ve görünmeyen bir ürünün tasarımının tescilinin mümkün değildir. Dava konusu tescilli tasarımın konusunun ise profillerin iç kesitleri olduğu ve normal kullanım sırasında ancak...

Sınai Mülkiyette Mutlak Yeniliğin Bilirkişilerce Araştırılacağına İlişkin Fateks Terlik Kararı

Sınai Mülkiyette Mutlak Yeniliğin Bilirkişilerce Araştırılacağına İlişkin Fateks Terlik Kararı: Türk hukukunda tasarım (patent ve faydalı model) bakımından mutlak yenilik, yani dünya çapında kabul edilmiştir. Yenilik incelemesi bilirkişi marifetiyle yapılmalıdır. Bilirkişiler, tarafların dosyaya ibraz ettikleri delillerin yanında, yapacakları araştırma sonucunda...