Category: Karar – SH

Patentlerde Zorunlu Lisansa İlişkin Ing Ludwig Kararı

Patentlerde Zorunlu Lisansa İlişkin Ing Ludwig Kararı: 551 sayılı PatKHK.nın 96. maddesi gereğince 3 yıl içinde patentli buluşla ilgili Türkiye’de üretim yapılmaması ve talebe rağmen davacıya, davalının lisans vermemesi, ilgili malın imal edilememesi nedeniyle sürekli ithalat ve döviz kaybının yaşanması...

Yanlış ve Yanıltıcı Bilgiye Dayalı Haksız Rekabete İlişkin Kokusuz Otogaz Kararı

Yanlış ve Yanıltıcı Bilgiye Dayalı Haksız Rekabete İlişkin Kokusuz Otogaz Kararı: Mevzuat gereği tüm otogazların kokulandırılması zorunludur. Sattığı otogazın standartlara uygun olduğunu belirten davalı tarafın ürünleri de kokulu olmak durumundadır.  Davalı tarafın kullandığı reklam metninde “TSE kurallarına uygun şekilde kokusu...

Renklerinin İzinsiz Şekilde Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Ettiğine İlişkin Galatasaray Spor Kulübü Kararı

Renklerinin İzinsiz Şekilde Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Ettiğine İlişkin Galatasaray Spor Kulübü Kararı: Uygulamada, haksız rekabetin en çok rastlanan şekli iltibasa meydan vermek suretiyle başkalarının emek ve masrafıyla elde ettiği haklı şöhrete ortak olmaktır. İltibasın varlığı için, genel olarak normal...

Tescilsiz Tasarımlara İlişkin Meksis Kararı

Tescilsiz Tasarımlara İlişkin Meksis Kararı: Dava konusu modüler depo sistemleri uzun yıllar önce yurt dışında piyasaya sunulmuş ve Türkiye’de herhangi bir kişi adına tescilli tasarım niteliğinde olmadıklarına göre, ilke olarak söz konusu tescilsiz tasarımlar herkesin serbestçe kullanımına açık olup, bu...

Tescilsiz Buluşlara İlişkin Ersey Makine Kararı

Tescilsiz Buluşlara İlişkin Ersey Makine Kararı: Dava konusu buluşun Türkiye’de 551 sayılı KHK gereğince davacı adına tescilli olmadığı, ABD’de tescilli patentlerin ülkesellik ilkesi gereği Türkiye’de korunmayacağı yönündeki ihtisas mahkemesi kararı hatalıdır. PatKHK’nın 1. maddesine göre, anılan KHK’nın amaç ve kapsamı;...

Tasarım Hükümsüzlük Davalarında Tanık Deliline Dayanılabileceğine İlişkin Apeks Tekstil Kararı

Tasarım Hükümsüzlük Davalarında Tanık Deliline Dayanılabileceğine İlişkin Apeks Tekstil Kararı: bir tasarımın yeni olup olmadığı konusundaki bir uyuşmazlıkta, tarafların iddia veya savunmalarının tanık deliline dayanılarak ispatının da mümkün olup, davacının tanık dinletme talebinin yazılı dilekçe ile reddi doğru değildir. 11. HD,...

Tasarımlarda Kötü Niyete İlişkin Adopen Kararı

Tasarımlarda Kötü Niyete İlişkin Adopen Kararı: Davaya konu olayda mahkemece, hükümsüzlük kararının uygulanan ihtiyati tedbirden sonra verildiği ve davalının tescilli tasarımdan doğan haklarını kullanarak davacıya karşı hukuki girişimlerde bulunmak şeklinde gerçekleşen eylemlerinin ağır kusur olarak nitelendirilmeyeceği gerekçesiyle tazminat davasının reddine...

Görünmeyen Tasarımlara İlişkin Profil Tasarım Kararı

Görünmeyen Tasarımlara İlişkin Profil Tasarım Kararı: 554 EndTasKHK’nın 3/a maddesindeki tanım uyarınca tasarımın bir ürünün “görünümü” olduğu ve görünmeyen bir ürünün tasarımının tescilinin mümkün değildir. Dava konusu tescilli tasarımın konusunun ise profillerin iç kesitleri olduğu ve normal kullanım sırasında ancak...

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı

Tescilli Bir Belgenin Hükümsüz Kılınıncaya Kadar Kullanımının Haksız Rekabet Teşkil Etmeyeceğine İlişkin Açıkdeniz Yayıncılık Kararı: Faydalı model belgesine konu cihazın yenilik şartını taşımadığı gerekçesiyle, faydalı model belgesinin hükümsüzlüğüne, belge iptal olunana kadar belgenin sahibine tanıdığı haklardan faydalanılması yasal olduğu gerekçesiyle...