Category: Karar – SH

Kullanmama Nedeniyle Hükümsüzlük Talebine İlişkin Bellona Kararı

Kullanmama Nedeniyle Hükümsüzlük Talebine İlişkin Bellona Kararı: MarKHK’nın 14.maddesi hükmü kullanma zorunluluğu bakımından iki farklı olasılığı düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, markanın tescilinden itibaren markanın beş yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması; diğeri ise ciddi kullanıma beş yıl boyunca kesintisiz ara verilmesi halidir....

Veri İmtiyazına İlişkin Keppra Kararı

Veri İmtiyazına İlişkin Keppra Kararı: Davacı adına daha önce ruhsatlandırılmış ilaç test sonuçlarının ve klinik çalışmalarının yer aldığı veri dosyası referans gösterilmesi yasaldır. Zira Tıbbi Farmasötik Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 9/a maddesine dayalı olarak davalı tarafça kısaltılmış ruhsat başvurusunun yapılması halinde...

İlaç Patentine Tecavüz İddiasına İlişkin Olanzapin Kararı

İlaç Patentine Tecavüz İddiasına İlişkin Olanzapin Kararı: Olanzapin Form I ürününün elde ediliş yöntemine ilişkin belgenin Sağlık Bakanlığı’nın 31.03.2006 yazısı ekinde mahkemeye gönderildiği ve 15.07.2007 havale tarihli bilirkişi raporunda anılan belgede açıklanan olanzapin sentez bilgisinde etilasetat tespit edilemediğinden 1017/B sayılı...

İlaç Patenti Tecavüzüne İlişkin Venlafaksin Kararı

İlaç Patenti Tecavüzüne İlişkin Venlafaksin Kararı: Patentin koruma kapsamı, VENLAFAKSİN etken maddesi olmayıp onun uzatılmış çözülme formülüdür; korunan bir molekül patenti değildir. Somut olayda davalının, dava konusu ilacı ürettiğine, ithal ettiğine, herhangi bir şekilde ticaret alanına koyduğuna ilişkin hiçbir delil...

İlaçlarda Bolar Hükmüne İlişkin Tiotropium Kararı

İlaçlarda Bolar Hükmüne İlişkin Tiotropium Kararı: Davalının Sağlık Bakanlığı’na iddia konusu ilaçla ilgili kısaltılmış ruhsat başvurusu yapmış olması, henüz ilaca ruhsat belgesi verilmediğinden, 551 PatKHK’nın 75. maddesinin (f) fıkrasına göre patent haklarına tecavüz oluşturmaz. 11. HD, 27.09.2011, E. 2009/11675, K....

İlaç Patentinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Olanzapin Kararı

İlaç Patentinin Hükümsüzlüğüne İlişkin Olanzapin Kararı: Dava konusu patentin (1) numaralı isteminin, PatKHK’nın 42/1-c maddesi gereğince buluşa patent vermenin ön koşulu kabul edilen “istemlerin patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsaması” hükmüne ve ayrıca istemlerin açık ve öz olma...